News Archive - 2017

2017 JKA WF Europe Seminar Information and Participation Forms

JKA WF Europe Seminar 17th to 19th November 2017 Information and Participation Forms...


2017 JKA WF International Board Members

2017 JKA WF International Board Members...


2017 JKA WF Rules Regulations and Bylaws

2017 JKA WF Rules Regulations and Bylaws...


JKA WF Europe to host Seminar in Brussels 2017

Under the technical guidance of Ueki Shuseki Shihan - 17th to 19th November 2017...


Kasajima Sensei - Sad Departure

Kasajima Sensei is no more......